1q5hupu8yo
NOVOSTI

08.06.2015 - Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje seminar na temu Profesionalizam - Vi�e pod Aktivnosti->Seminari.

25.02.2015-Odr�ana 7. Redovna skup�tina Aktuarskog dru�tva u BiH-Vi�e pod Aktivnosti->Ostalo.

29.12.2014-Upravno Vijece Aktuarskog dru�tva u BiH na sjednici odr�anoj 29.12.2014 donijelo je odluku o zakazivanju 7. Redovne Skup�tine Aktuarskog dru�tva u BiH za 25.02.2015 u 16.00 casova u prostorijama Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo na adresi Zmaja od Bosne 74 u Sarajevu-Dokument se mo�e pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

20.02.2014-Odr�ana 6. Redovna skup�tina Aktuarskog dru�tva u BiH-Vi�e pod Aktivnosti->Ostalo.

19.12.2013-Upravno Vije�e Aktuarskog dru�tva u BiH na sjednici odr�anoj 19.12.2013 donijelo je odluku o zakazivanju 6. Redovne Skup�tine Aktuarskog dru�tva u BiH za 20.02.2014 u 16.00 �asova u prostorijama Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo na adresi Zmaja od Bosne 74 u Sarajevu-Dokument se mo�e pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 19.12.2013 i 20.12.2013 odr�alo je �esti u setu seminara-Modul VI-na temu Solvency II.-Vi�e pod Aktivnosti->Seminari.

19.12.2013 - Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul VI seminara na temu Solventnost II - Vi�e pod Aktivnosti->Seminari.

14.02.2013-Odr�ana 5. Redovna skup�tina Aktuarskog dru�tva u BiH-Vi�e pod Aktivnosti->Ostalo.

17.12.2012-Upravno Vije�e Aktuarskog dru�tva u BiH na sjednici odr�anoj 17.12.2012 donijelo je odluku o zakazivanju 5. Redovne Skup�tine Aktuarskog dru�tva u BiH za 14.02.2013 u 16.00 �asova u prostorijama Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo na adresi Zmaja od Bosne 74 u Sarajevu-Dokument se mo�e pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 06.12.2012 i 07.12.2012 odr�alo je peti u setu seminara-Modul V-na temu Solvency II - Vi�e pod Aktivnosti->Seminari.

06.12.2012 - Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul V seminara na temu Solventnost II - Vi�e pod Aktivnosti->Seminari.

02.02.2012-Odr�ana 4. Redovna skup�tina Aktuarskog dru�tva u BiH-Vi�e pod Aktivnosti->Ostalo.

03.02.2012 - Aktuarsko Dru�tvo u BiH
01.02.2012 i 02.02.2012 odr�alo je seminar na temu Profesionalizam-Vi�e pod Aktivnosti->Seminari.

03.02.2012 - Aktuarsko Dru�tvo u BiH 23.01.2012 primljeno je u punopravno �lanstvo u Me�unarodnu aktuarsku asocijaciju-Vi�e pod Aktivnosti->Ostalo.

23.01.2012 - Nakon dobijanja saglasnosti na iste od Me�unarodne aktuarske asocijacije Aktuarsko dru�tvo u BiH objavljuje Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku i Program pojedinih predmeta ispita za ovla�tenog aktuara i literatura-dopunjena verzija na koji je dobijena saglasnost Agencije za nadzor osiguranja F BiH-Dokumenti se mogu pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti i dijelu Dokumenti->Odluke.

01.02.2012 - Aktuarsko Dru�tvo u BiH organizuje seminar na temu Profesionalizam - Vi�e pod Aktivnosti

13.12.2011-Upravno Vijece Aktuarskog dru�tva u BiH na sjednici odr�anoj 13.12.2011 donijelo je odluku o zakazivanju� 4. Redovne Skup�tine Aktuarskog dru�tva u BiH za 02.02.2012 u 16.00 casova u prostorijama Hotel Sarajevo na adresi D�emala Bijedica 169A u Sarajevu-Dokument se mo�e pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 05.12.2011 i 06.12.2011 odr�alo je cetvrti u setu seminara-Modul IV-na temu Solvency II.-Vi�e pod Aktivnosti->Seminari

05.12.2011 - Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul IV seminara na temu Solventnost II - Vi�e pod Aktivnosti

Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 02.06.2011 i 03.06.2011 odr�alo je treci u setu seminara-Modul III - na temu Solvency II.-Vi�e pod Aktivnosti->Seminari

02.06.2011 - Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul III seminara na temu Solventnost II - Vi�e pod Aktivnosti

27.04.2011 - Aktuarsko Dru�tvo u BiH odr�alo strucni okrugli stol na temu Efekti prelaska sa obracuna na naplacenu premiju na obracune na fakturisanu premiju u �ivotnom osiguranju - Vi�e pod Aktivnosti>Seminari

22.02.2011-Odr�ana 3. Redovna skup�tina Aktuarskog dru�tva u BiH-Vi�e pod Aktivnosti -> Ostalo

20.12.2010-Upravno Vijece Aktuarskog dru�tva u BiH na sjednici odr�anoj 20.12.2010 donijelo je odluku o brisanju clanova iz clanstva u Aktuarskom dru�tvu u BiH-Dokument se mo�e pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

20.12.2010-Upravno Vijece Aktuarskog dru�tva u BiH na sjednici odr�anoj 20.12.2010 donijelo je odluku o zakazivanju� 3. Redovne Skup�tine Aktuarskog dru�tva u BiH za 22.02.2011 u 14.00 casova u prostorijama Bosna RE na adresi Zmaja od Bosne 74 u Sarajevu-Dokument se mo�e pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 06.12.2010 i 07.12.2010 odr�alo je drugi u setu seminara-Modul II-na temu Solvency II.-Vi�e pod Aktivnosti -> Seminari

22.11.2010-Poziv za placanje clanarine-Dokument se mo�e pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

17.11.2010-Agencija za nadzor osiguranje F BiH donijela Rje�enje kojim je data saglasnost na Program pojedinih predmeta ispita za ovla�tenog aktuara i literaturu koji je usvojilo Upravno Vijece AD u BiH na sjednici odr�anoj 08.11.2010. Dokument se mo�e pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

08.11.2010-Upravno Vijece AD u BiH na sjednici odr�anoj 08.11.2010 usvojilo je Kodeks profesionalnog pona�anja aktuara, Pravilnik o disciplinskom postupku i Program pojedinih predmeta ispita za ovla�tenog aktuara i literaturu. Dokumenti se mogu pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti odnosno Dokumenti->Odluke.

06.12.2010 - Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul II seminara na temu Solventnost II - Vi�e pod Aktivnosti.

Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 20.05.2010 i 21.05.2010 odr�alo je prvi u setu seminara - Modul I - na temu Solvency II - Vi�e pod Aktivnosti->Seminari

20.05.2010 - Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH zapocinje ciklus seminara na temu Solventnost II - Vi�e pod Aktivnosti.

29.04.2010 - Aktuarsko Dru�tvo u BiH u saradnji sa Deloitte d.o.o., Sarajevo u okviru USAID projekta TARA odr�alo prezentaciju na temu �Tretman tehnickih rezervi u osiguranju u kontekstu punog priznavanja promjene tehnickih rezervi kao porezno priznatog rashoda - Vi�e pod� Aktivnosti

20.04.2010 - Pokrenuta web stranica Aktuarskog dru�tva u BIHLeading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

FirstCloudIT.com 是DriveHQ的一个部门, 全球领先的 Cloud IT云监控服务 提供商.