SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Odluke

 

Odluka o sazivanju 6. redovne skup�tine aktuarskog dru�tva u BiH

Odluka o sazivanju 5. redovne skupštine aktuarskog društva u BIH

Odluka o sazivanju 4. redovne skupštine aktuarskog društva u BIH

Odluka o sazivanju Skupstine AD u BiH-UV-20.12.2010

Odluka o brisanju iz clanstva u AD u BiH-UV-20.12.2010

Rjesenje o saglasnosti na program skolovanja ovlastenih aktuara - Agencija za nadzor osiguranja F BiH

Rje�enje o saglasnosti na dopunjeni program �kolovanja ovla�tenih aktuara-Agencija za nadzor osiguranja F BiH

Program pojedinih predmeta

Program pojedinih predmeta-dopunjena verzija

Poziv za plaćanje članarine

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

FirstCloudIT.com 是DriveHQ的一个部门, 全球领先的 Cloud IT云监控服务 提供商.