SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Ostalo

 

14.02.2013. Godine odr�ana je 5. Redovna skup�tina Aktuarskog dru�tva u BiH.

Skup�tini je prisustvovalo 18 redovnih �lanova Aktuarskog dru�tva u BiH.

Dnevni red Skup�tine bio je kako slijedi:

 1. Izbor radnih tijela Skup�tine-Predsjednika Skup�tine, dva potpredsjednika Skup�tine i Zapisni�ara;
 2. Utvr�ivanje kvoruma za rad Skup�tine Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 4. Redovne Skup�tine Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 4. Razmatranje i usvajanje izvje�taja za 2012 godinu:
  a) Izvje�taj o radu Upravnog Vije�a Aktuarskog Dru�tva u BiH uklju�uju�i i finansijske izvje�taje;
  b) Izvje�taj o radu Nadzornog Odbora Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 5. Dono�enje odluke o usvajanju godi�njeg obra�una Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 6. Dono�enje Odluke o iznosu �lanarine za 2013 godinu;
 7. Dono�enje Odluke o prijemu novih �lanova u Aktuarsko Dru�tvo u BiH.

Podneseni su izvje�taji po ta�kom 4 dnevnog reda Skup�tine a ve�inom glasova usvojen je Zapisnik i svi izvje�taji te su donesene sve odluke iz dnevnog reda Skup�tine.

Ve�inom glasova donesena je odluka da �lanarina za 2013 godinu iznosi KM 100,00 te se pla�a do 31.03.2013 na ra�un 1610000063070090 AD u BiH kod Raiffeisen Bank d.d., Sarajevo.

U pridru�eno �lanstvo primljena su 3 nova �lana i to od momenta pla�anja �lanarine.

_____________________________________________________________________________________

 

02.02.2012. Godine odr�ana je 4. Redovna skup�tina Aktuarskog dru�tva u BiH.

Skup�tini je prisustvovalo 21 redovnih �lanova Aktuarskog dru�tva u BiH.

Dnevni red Skup�tine bio je kako slijedi:

 1. Izbor radnih tijela Skup�tine-Predsjednika Skup�tine, dva potpredsjednika Skup�tine i Zapisni�ara;
 2. Utvr�ivanje kvoruma za rad Skup�tine Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 3. Redovne Skup�tine Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 4. Razmatranje i usvajanje izvje�taja za 2011 godinu:
  a) Izvje�taj o radu Upravnog Vije�a Aktuarskog Dru�tva u BiH uklju�uju�i i finansijske izvje�taje;
  b) Izvje�taj o radu Nadzornog Odbora Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 5. Dono�enje odluke o usvajanju godi�njeg obra�una Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 6. Dono�enje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 7. Utvr�ivanje pre�i��enog teksta Statuta Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 8. Dono�enje Odluke o razrje�enju �lanova organa upravljanja Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 9. Izbor �lanova organa upravljanja Aktuarskog Dru�tva u BiH:
  a. Izbor Predsjednika Aktuarskog Dru�tva u BiH;
  b. Izbor Podpredsjednika Aktuarskog Dru�tva u BiH;
  c. Izbor preostala 4 �lana Upravnog Vije�a Aktuarskog Dru�tva u BiH;
  d. Izbor predsjednika Nadzornog Odbora Aktuarskog Dru�tva u BiH;
  e. Izbor preostala 2 �lana Nadzornog Odbora Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 10. Dono�enje Odluke o imenovanju �lanova organa upravljanja Aktuarskog Dru�tva u BiH;
 11. Dono�enje Odluke o iznosu �lanarine za 2012 godinu;
 12. Dono�enje Odluke o prijemu novih �lanova u Aktuarsko Dru�tvo u BiH kao i izboru po�asnih �lanova Aktuarskog Dru�tva u BiH.

Podneseni su izvje�taji po ta�kom 4 dnevnog reda Skup�tine a ve�inom glasova usvojen je Zapisnik i svi izvje�taji te su donesene sve odluke iz dnevnog reda Skup�tine.

Imenovani su �lanovi organa upravljanja AD u BiH.

Ve�inom glasova donesena je odluka da �lanarina za 2012 godinu iznosi KM 60,00 te se pla�a do 31.03.2012 na ra�un 1610000063070090 AD u BiH kod Raiffeisen Bank d.d., Sarajevo.

Imenovani su po�asni �lanovi AD u BiH i u pridru�eno �lanstvo primljena su 4 nova �lana i to od momenta pla�anja �lanarine.

_____________________________________________________________________________________

Aktuarsko dru�tvo u BiH primljeno je 23. januara 2012 u punopravno �lanstvo u
Me�unarodnoj aktuarskoj asocijaciji � IAA. Ova asocijacija dominantno uti�e na razvoj i
trendove u aktuarstvu u �itavom svijetu, a samim tim dominantno odre�uje svjetska
kretanja u industriji osiguranja. Punopravnim �lanstvom u IAA Aktuarsko dru�tvo u
BiH svrstano je rame uz rame sa aktuarskim udru�enjima najve�ih i najrazvijenijih
zemalja svijeta �ime je aktuarskoj struci iz BiH omogu�eno da na ravnopravnim
osnovama prati i u�estvuje u dono�enju klju�nih odluka vezanih za aktuarstvo, struku
koja odre�uje osnove djelovanja osiguravaju�ih dru�tava. Aktuarsko dru�tvo u BiH
osnovano je 2001 godine i u razli�itim oblicima u BiH egzistira ve� 11 godina sa ciljem
promocije i razvoja aktuarske struke i struke osiguranja. Trenutno ima 24 �lana koji su
ili ovla�teni aktuari ili se aktivno bave aktuarskim poslovima. Od 2002. godine
Aktuarsko dru�tvo u BiH bilo je pridru�eni �lan Me�unarodne aktuarske asocijacije-
IAA, jedinstvene svjetske aktuarske asocijacije koja egzistira od 1895 godine.
Aktuarsko dru�tvo u BiH u periodu 2010-2011 intenzivno je radilo na dostizanju
najvi�ih standarda koje Me�unarodna aktuarska asocijacija propisuje kao uslov za
punopravno �lanstvo u kome se nalaze 64 aktuarska udru�enja iz �itavog svijeta, uz
jo� 26 aktuarskih udru�enja koji su pridru�eni �lanovi ove asocijacije. Povodom
prijema u punopravno �lanstvo u IAA Aktuarsko dru�tvo u BiH organizovalo je
01.02.2012 za svoje �lanove i prestavnike uprava osiguravaju�ih dru�tava,
regulatornih agencija i ostale prijatelje izuzetno posje�en koktel.

_____________________________________________________________________________________

22.02.2011. Godine održana je 3. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH.

Skupštini je prisustvovalo 20 redovnih članova Aktuarskog društva u BiH.

Dnevni red Skupštine bio je kako slijedi:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. Redovne Skupštine
 2. Podnošenja Izvještaja o radu Upravnog vijeća AD u BiH u periodu između 2. i 3. Redovne Skupštine
 3. Podnošenja Izvještaja o radu Nadzornog odbora  AD u BiH u periodu između 2. i 3. Redovne Skupštine
 4. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog vijeća AD u BiH u periodu između 2. i 3. Redovne Skupštine
 5. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora  AD u BiH u periodu između 2. i 3. Redovne Skupštine
 6. Podnošenja finansijskog izvještaja za finansijsku 2010 godinu
 7. Usvajanje finansijskog izvještaja za finansijsku 2010 godinu
 8. Donošenje odluke o članarini u AD u BiH za 2011 godinu
 9. Donošenje odluke o prijemu novih pridruženih članova u članstvo u AD u BiH.

 

Podneseni su izvještaji po tačkama 2, 3 i 6 dnevnog reda Skupštine a većinom glasova usvojen je Zapisnik i svi izvještaji iz dnevnog reda Skupštine.

Većinom glasova donesena je odluka da članarina za 2011 godinu iznosi KM 60,00.
 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

FirstCloudIT.com 是DriveHQ的一个部门, 全球领先的 Cloud IT云监控服务 提供商.