SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Predsjednik

 

Predsjednik Društva/Udruge


„Predsjednik vrši poslove direktora Društva i obavlja ostale poslove utvrđene ovim Statutom a po zapovijedi Upravnog vijeća i Skupštine i utvrđenih zakonom a posebno rukovodi sjednicama Upravnog vijeća, predstavlja i zastupa Društvo pred svim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, potpisuje ugovore koje zaključuje Društvo, potpisuje člansku kartu i odluku o prestanku članstva u Društvu, izvršava odluke i zaključke Skupštine Društva i Upravnog vijeća te uz saglasnost Upravnog vijeća upravlja finansijskim poslovanjem Društva.

Podpredsjednik pomaže Predsjedniku u izvršavanju njegovih zadataka i zamjenjuje ga, sa svim ovlaštenjima i dužnostima, u vremenu njegove spriječenosti.“

Predsjednik Društva/Udruge - Bakir Pilav - kontakt e-mail: predsjednik@aktuari.ba

Podpredsjednik Društva/Udruge - Anita Beus - kontakt e-mail: podpredsjednik@aktuari.ba

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

FirstCloudIT.com 是DriveHQ的一个部门, 全球领先的 Cloud IT云监控服务 提供商.