SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Upravno Vijeće

 

Upravno Vijeće Društva/Udruge

 

 1. priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 2. provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština,
 3. vodi poslove Društva između dvije Skupštine,
 4. priprema i predlaže Skupštini materijale, prijedloge i odluke o čemu ona  odlučuje,
 5. upravlja imovinom Društva,
 6. vrši u slučaju iz stava 5 člana 21. ovog Statuta dopunu do maksimalno dva (2) člana Upravnog vijeća i jednog člana Nadzornog odbora s mandatom do održavanja prve Skupštine,
 7. podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje kao i finansijske izvještaje,
 8. a posebno održava veze sa strukovnim društvima u zemlji i inostranstvu i s međunarodnim organizacijama,
 9. te obavlja druge poslove određene Statutom.

 

Upravno Vijeće Društva/Udruge:

 1. Bakir Pilav
 2. Anita Beus
 3. Amela Omerašević
 4. Milenka Tolj
 5. �eljka Barun
 6. Miralem Avdakovi�.

kontakt e-mail: upravnovijece@aktuari.ba

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

FirstCloudIT.com 是DriveHQ的一个部门, 全球领先的 Cloud IT云监控服务 提供商.